61Oj218VKCL._SL1000_
81MAIB7GH9L._SL1500_ (1)
81DmWGF+CjL._SL1500_
81MAIB7GH9L._SL1500_
21IltBQp+HL
21THyU4JcXL
61fjN1EvERL._SL1500_
217r0cM8GiL
21h3aakTSQL
61Oj218VKCL._SL1000_81MAIB7GH9L._SL1500_ (1)81DmWGF+CjL._SL1500_81MAIB7GH9L._SL1500_21IltBQp+HL21THyU4JcXL61fjN1EvERL._SL1500_217r0cM8GiL21h3aakTSQL

BỘ DAO ZWILLING TWIN GOURMET 9 MÓN.

8,100,000  3,990,000 

Quantity